Del 3 – Har du hört att promenader är bra men du tänker att det inte ligger i linje med dina uppsatta mål? Se nedan varför NEAT kan vara det verktyget som gör att du når dina resultat!

NEAT står för ”non exercise activity thermogenesis” och är ett av de sätt vi gör av med energi. Tillsammans med vår basala metabolism, som innebär att våra organ fungerar som det ska och att vi producerar de hormoner vi behöver för överlevnad, har vi den fysiska aktivitet som vi gör samt den energin det tar för oss att bryta ner den mat som vi äter. 

Så alltså
1. Basal Metabolism
2. Fysisk aktivitet
3. Bryta ner den mat vi äter
Därtill har vi NEAT.
Det är all den rörelsen vi gör som vi inte räknar in till fysisk aktivitet. Egentligen den typ av rörelse som inte kräver ett ombyte till träningskläder. Promenader, hiss istället för trappan, parkera bilen längre ifrån matbutiken eller lägenheten, välja cykeln eller promenaden före bil och buss.
Den är så orimligt underskattad både när det gäller ditt psykiska välmående och dina upplevda energinivåer under dagen. Men även när ditt mål är att minska lite i omfång så är det ett verktyg vi ofta glömmer. När vi går promenader så triggar inte det vår hungernivå på samma sätt som hård träning, plus att det ofta gör att vi stressar ner vilket också gör att vi tar bättre beslut – både inom kost, relationer och professionellt.
Så om du tycker att du är den som tränar på gymmet, äter så som du ska men behöver en extra push mot ditt mål. Både om det är att minska i vikt eller omfång, eller att få ner dina stressnivåer så att kroppen har en chans att svara bättre på kost och träning – då kan NEAT vara din lösning.

Vad ska jag göra nu?
Jo – ut på min dagliga promenad som jag prioriterar SÅ högt för mitt välmående.

Prova du med,
T

PS: Bilden är från min underbara promenad med vänner i Söderåsens Nationalpark förra helgen.
Bra för mig på alla möjligt plan både psykiskt, fysiskt och socialt – Yey!


Du kanske också gillar detta

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching