Har du någon gång känt att du gör ditt bästa gällande kost och träning men får inga resultat? Du är inte ensam! 

Jag kan börja med att säga att det i dagens samhälle nästan har blivit en norm att kunna mycket om träning och kost. HUR vi ska äta och röra på oss för att nå våra mål, och vad vi SKA göra och INTE bör göra. Det är en djungel där ute av tips och tricks som sägs passa alla och ”om du gör så här kommer du till att uppnå det här”-uttalanden kastas friskt omkring oss.
Det kunde enligt mig inte vara mer fel.

Att du ska veta mycket om träning och kost utan att vara utbildad inom det är lika sannolikt som att jag ska kunna använda JAVA (säger man ens ”använda” JAVA – ja ni ser..) eller bygga en fungerande bil från grunden utan utbildning.
Troligt? Verkligen inte. Sluta vara så hård mot dig själv att du ska ha stenkoll på kost och träning. Det är komplext, individuellt och kräver tålamod och kontinuitet. Något många av oss överlag inte är särskilt bra på att applicera.

Baserat på egna erfarenheter och erfarenheter från klienter så finns det många faktorer att ta hänsyn till. Överlag så kan vi vara överens om att vi nästintill inte kan träna bort en dålig kost. Likadant kan vi inte äta oss till en stark kropp. För det tredje kan en bra kost och träning inte arbeta fullt ut om vår kropp inte fungerar rent hormonellt när det gäller exempelvis sömn och stress. Kroppen är inställd på att överleva och är mästare på att hitta sätt att göra så baserat på just din kropp.
Så hur kan ETT tips fungera för alla utan att veta hur just din vardag och dina beteenden ser ut? Tror inte det – tyvärr. 

Det finurliga i detta är att hitta ett sätt som är HÅLLBART över tid, ger dig den näring din kropp behöver – förresten värt att nämna…2 vanliga bekymmer som finns bakom icke-uppnådda mål är att vi äter för lite av näringsrik mat eller småäter näringsfattig mat utan att vi noterar det – är du en av dem?
För att vara hållbart över tid ska det också vara möjligt att utföra i din vardag OCH samtidigt ta dig närmare det du mål du vill uppnå. Svårt? Hell yes! Därför är det så många som upplevt känslan av att de försöker och försöker utan att uppleva någon skillnad – Känner du igen dig?

För mig handlar det mycket om att se helheten. Ta reda på varför du vill nå ditt mål, vad gör du idag som driver dig framåt eller möjligtvis håller dig tillbaka, var kan vi hitta dina styrkor och möjligheter, kan vi planera om din dag utan att minska på livskvaliteten – allt ovan spelar stor roll för att du ska kunna bibehålla din kontinuitet och ändra din livsstil. Jag själv tittar på väldigt många aspekter för att komma fram till en möjlig lösning till mina klienter, men också till mig själv och mina dagliga vanor och beteenden.

Jag har varit nere i träsket där jag inte njöt av mat från den skallade näringsfattiga kategorien, tränat alldeles för mycket samt inte kunde äta en kaka utan ångest eller att kompensera med mer träning eller mindre mat. Ett hjul du INTE vill hamna i.
Idag tränar jag på den intensiteten som min vardag tillåter, jag äter mestadels hälsosam mat för att jag mår bäst av det och får bra energi av det. MEN jag älskar pizza så det vill jag ha i mitt liv. Att ibland frångå min vardagskost ger mig en tillfredställelse som boostar min psykiska och fysiska hälsa och på så sätt har jag kraften att bibehålla kontinuitet med mina hälsosamma vanor – varje dag och varje vecka. Det är på det sätt jag har hittat MINA resultat. 

Så… sluta kopiera någon annans framgångsrika historia och börja titta på din egen resa. Du har ett vitt papper framför dig. Vad kan du fylla det med för att ta ett steg närmare ditt mål?
Börja smått, applicera en sak i taget. När det känns naturligt så adderar du nästa. Så uppnår du hållbara resultat samtidigt som det inte känns så jobbigt under resans gång. Inte det du vill höra? Ska allting helst gå så snabbt som möjligt?
Rom byggdes inte på en dag.
Likaså blir ett torn inte särskilt stabilt och högt om basen inte är stabil och genomtänkt.

Until next time
Coach T

Bilder från gårdagens hemmagjorda pizza med botten från Dal Sud i Malmö
OTROLIGT GOD – MUMS

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching