Känslorna bakom “att vara lat”

Jag kan med stor sannolikhet tro att alla har olika perspektiv på begreppet “att vara lat”. Några är det mycket oftare än vad som gynnar deras hälsa. Andra borde aktivt försöka vara MER lata för att det hade gynnat deras hälsa i längden. Jag ser det som två olika sidor av myntet. Idag ska jag fokusera på och rikta mig till dig som behöver lära dig att vara lite mer lat och som tycker begreppet är en total motsats till den identitet som du förknippar dig själv med. Vem vill inte uppfattas av andra, och inte minst av sig själv, som driven – ambitiös – effektiv – samarbetsvillig – någon som alltid hjälper till – listan kan fortsätta länge och samhället värderar de här egenskaperna högt. MEN vad blir konsekvenserna av ett sådant långvarigt beteende om inte återhämtning finns med?

Jag pratar här mycket ifrån egna erfarenheter från min egen utmattning samt att jag själv besitter den där genen som konstant berättar för mig att jag är lat om jag vilar – det kända “duktig flicka-syndromet”. En inre kamp i hjärnan varje dag. Känslan av att “varje ledig stund som uppstår kan ju fyllas för det är ju effektivt” infinner sig ofta. Kan du som läsare relatera?

Självklart är det positivt att vilja hjälpa andra människor i vår närhet som vi bryr oss om, precis som dem hjälper oss när vi behöver eller frågar om det(när vi vågar acceptera att vi behöver hjälp). Det är en del av att ha en positiv relation med en annan människa. Men fel blir det när vi om och om igen gör det på bekostnad av vårt eget välmående utan att sätta gränser. Det behöver inte alltid handla om att sätta gränser mot en annan människa. Ofta är det gränsen och kampen mot din egen hjärna som är det svåra. Om vi sätter gränser, även befogade sådana, kan kroppen fyllas av olika känslor så som dåligt samvete, otacksamhet, egoistisk, ohjälpsam, oempatisk. Känslor som inte alls är trevliga i vår kropp och vi gör allt för att undvika dem – alltså – vi gör saker utanför hälsosamma gränser och som i längden inte gynnar vår egen hälsa.

Det var ju just detta som förde mig rakt in i den berömda väggen. Min oförmåga att sätta gränser och säga stopp. Både till mig själv och andra. Jag är långt ifrån fenomenal på det idag, men jag är medveten om mina problem. Jag har tagit mig över första hindret av den outhärdliga känslan när jag sätter en gräns för mitt eget välmående. Känslorna kommer fortfarande men idag är de 0,1% mer hanterbara än vad de var igår.

Det finns olika sätt att sätta gränser på. Jag provade lite olika och när ilska blandat med fokus på den andra personens agerande inte fungerade, så hittade jag mitt sätt genom lugn och rak kommunikation med fokus på vad JAG kände och upplevde från situationen jag sa stop till. Exempelvis “Jag blir stressad när du pratar till mig på det sättet. Jag mår bättre om vi gör såhär i fortsättningen. Hur känner du kring det?” Ingen kan någonsin säga att du inte känner det du känner. Du upplever och äger dina egna känslor. Precis som du också behöver ta ansvar för ditt eget beteende och dina egna känslor. Att ge mig själv utrymme till reflektion inåt runt de känslor som uppstår och att ge mig själv lite tid att förstå vad jag känner, var min väg till mindre dåliga samvetet för mitt beslut. Värt för dig att prova!

Idag ger jag mig också själv utrymme om någon ber mig om en tjänst. Tidigare svarade jag som en riktig people-pleaser, JA snabbare än 1 sekund för att i nästa sekund kanske känna att jag måste totalt ändra om allt i min egen planering för att det ska fungera. Eller kanske fylla den där enda luckan av återhämtning som jag planerade till mig själv. För om du känner igen dig, så är det väldigt stor kraft från dig som måste säga att du inte kan göra något när kalendern visar tomt. Idag, även om jag vet att jag kan hjälpa till, ger jag mig utrymme för att känna efter hur ett sådant JA känns och tar beslut därefter. Det kan räcka med 5 minuter. Ibland behöver jag längre tid. För hos mig är ofta viljan större än förnuftet och det är något jag behöver vara medveten om och fånga mig själv i stunden.

Som Kostrådgivare och Personlig Tränare Online till mina klienter jobbar jag mycket med det här i samband med deras kost och träning i vardagen. Hälsa är ett otroligt komplext helhetsbegrepp och tro det eller ej men min intention för mina veckor är ibland “att vara lat”. Det kan låta oerhört konstigt i mångas öron men för mig resulterar det i ett inre lugn. Det dämpar rösten från den “duktiga flickan”.
Det slutar ofta i ett tempo som är hälsosamt för mig och inte ett tempo där jag konstant kör mot rött ljus.

Kämpar du med liknande som jag? Fundera på hur du själv har det och hur du skulle känna om du försökte vara lite mer lat. Identitetskris? Utmanande? Yes. Kan det leda till ett ökat välmående för dig? Troligtvis.

Skickar dig mod och en kram!
TApply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching