~ Tjänster ~

Kostrådgivare Online
Träningscoach Online

Följ din plan varifrån du vill. Min Kostrådgivare- och Träningscoaching Online innebär att du i din hemmiljö har kontinuerlig kontakt med mig när du behöver. För att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det viktigt att vi alltid är öppna och ärliga kring vad du upplever och hur resan går. Du får tillgång till de verktyg jag använder för att du så enkelt som möjligt ska kunna nå dina mål, vare sig det är inom kost eller träning. Min stora passion som kostrådgivare ligger i att kunna guida dig på bästa sätt för att du ska må bra, känna dig stark och bibehålla ditt självförtroende under resans gång.

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG FRÅN MIG SOM DIN KOSTRÅDGIVARE OCH TRÄNINGSCOACH ONLINE

KOSTPLAN
Den individanpassas efter dina behov, önskemål och vardag.

TRÄNINGSUPPLÄGG
Det individanpassas efter dig och dina mål samt beroende på hur din vardag ser ut.

KOMMUNIKATION
Du kommunicerar direkt med mig och det är en viktig del i vårt samarbete för att vi tillsammans ska lyckas på bästa sätt. Minst 1 gång/vecka går vi igenom det du har gjort under föregående vecka och lägger en ny plan för kommande dagar. 

VERKTYG
Som hjälpmedel får du tillgång till en app som innehåller både din kostplan, ditt träningsupplägg, direktchatt med mig, din träningshistorik samt hur ditt välmående har varit under resans gång.

ANSÖK FÖR EN GRATIS KONSULTATION IDAG

VANLIGA FRÅGOR

HUR FUNGERAR KOSTRÅDGIVARE OCH TRÄNINGSCOACHING ONLINE MED DIG? 
Du får tillgång till allt jag nämnt här ovan. Med mig är kommunikation det viktigaste och en förutsättning för att vi ska nå dit du önskar när det gäller kost, träning, beteenden och vanor. På så sätt kan jag lyssna in dina behov och hjälpa dig att nå dit du vill.

HUR MYCKET KOMMUNIKATION HAR DU MED DINA KLIENTER?
Minst 1 gång/vecka. Många av mina klienter pratar jag med betydligt oftare än så. Det är i de fall där kommunikation har prioriterats som långvariga och hållbara resultat har uppnåtts. Det är när jag får vara delaktig som jag också kan förstå hur vi eventuellt behöver korrigera din plan så att den fortsätter att vara individanpassad för just dig och dina utmaningar i vardagen. Livet är inte alltid statiskt, då kan din plan gällande kost och träning enligt mig inte heller vara det. 

HUR LÄNGE STRÄCKER SIG VÅRT SAMARBETE?
Du kommer ha mig vid din sida mellan minst 4-6 månader för att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Alla har en online coach av olika skäl och jag har klienter som är med mig mer än 1 år. Tillsammans kan vi diskutera vad som passar dig och dina mål bäst.

VAD ANVÄNDER DU DIG AV FÖR VERKTYG? 
Jag använder mig av en app där du ser din kostplan, ditt träningsupplägg, samt en direktchatt med mig där vi har möjlighet att skriva meddelanden samt skicka videos till varandra. I appen gör du också din incheckning varje vecka samt tar del av all extra material som jag ger dig under resans gång. 

ÄR DINA UPPLÄGG SPECIFIKA FÖR MIG OCH MINA MÅL? 
JA! Det är väldigt viktigt för mig att det du gör och lär dig under vår tid tillsammans är något som ska vara hållbart och långsiktigt för dig i din vardag. Du ska lära dig vad du mår bra av och vilka val du behöver göra för din hälsa när det sker oväntade saker i din vardag. Med en individanpassad plan inom både kost och träning kan du vara säker på att det är lättare att skapa hållbara rutiner som passar för dig oavsett hur din vardag ser ut.

OM JAG VILL SKIFTA FOKUS MITT UNDER VÅR TID TILLSAMMANS, ÄR DET MÖJLIGT? 
Absolut! Vi kommunicerar alltid fram den bästa lösningen för att nå dit du vill. Det kan finnas många anledningar till varför du vill eller behöver byta fokus. Bara du vet ditt önskade slutmål och tillsammans med mig kan du nå dit. Det är inte alltid den kortaste vägen som är den bästa, men med säkerhet kommer den till att vara den mest effektiva vägen för att du med minsta möjliga risk inte ska falla tillbaka till dit du en gång startade. Av erfarenhet är det ofta så att ditt mål förändras på vägen allt eftersom vi når dina delmål. Det är där vi tillsammans skiftar fokus och sätter upp nya spännande mål. 

VAD FÖR TYP AV ONLINE COACH ÄR DU? 
Förmodligen en fråga jag bör ställa till mina nuvarande klienter men jag vill, och tror, att jag uppfattas som kommunikativ, förstående och tydlig samt genuint intresserad av den resa du har framför dig.

Är du redo att sätta igång eller om du har fler frågor, tveka inte att ansöka ovan för en gratis första konsultation med mig!  

 

Kostföreläsning

En personalgrupp utan stress och smärtor bidrar positivt till företaget. Ett företag som satsar på personalens hälsa är ett företag med färre sjukskrivningar, gladare personal och en högre produktivitet. Det bidrar till en miljö där personalen vill värna om företaget och känner stolthet över att vara en del av företagskulturen. Från ett ekonomiskt perspektiv sparar du värdefull tid genom att minimera sjukskrivningar, samtidigt som viktig kompetens bibehålls inom företagets ramar.

Jag erbjuder effektiva verktyg för att både öka medvetandet hos personalen men också förbättra deras hälsa på- och utanför arbetsplatsen.

Tjänster jag erbjuder kan vara exempelvis;

För att veta mer kring prissättning och vad jag kan göra för just ditt företag – Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation där vi diskuterar vilka möjligheter vi har att tillsammans förbättra företagshälsan på ditt företaget.

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching