Svårt att bibehålla hälsosamma rutiner vid sjukdom? Stressad över utebliven träning? Jag ska dela med mig av mitt tankesätt!

Har du också upplevt att du tappar dina rutiner kring kost om träningen uteblir? Jag kan verkligen räcka upp en hand på den!

Jag tycker själv att jag har väl inarbetade rutiner när det gäller träning, kost och återhämtning. När jag går utanför rutinerna, tillexempel vid semester, så finns ändå tänkesättet där som gör att jag tar smarta val och bibehåller en god hälsa och välmående.
MEN, det är när jag blir drabbad av en infektion jag verkligen tycker det är svårt.
Kroppen är trött och skriker efter snabba kolhydrater, jag blir rastlös, mina dagar är inte fyllda av PT timmar, möten och egen träning. Självkänslan går ner. Jag känner mig svagare än någonsin, känner mig ofräsch både för att jag antagligen är det, men också för att jag inte får in min träning så som jag är van vid. Allt det där gör att jag tycker lite mer synd om mig själv. Ni hör – Ond spiral!
När jag är sjuk är jag fullt medveten om att jag behöver vila, sova, äta näringsrikt så att kroppen får god energi att bekämpa sjukdomen, ge min kropp vätska och stressa ner. För vem är inte stressad över att inte kunna fortsätta sin så väldigt effektiva ”to-do” lista?
Men det är ok att vara sjuk. Världen går inte under.

Så vad kan du göra för att på bästa sätt ta dig igenom de tuffa dagarna?

– Ha alltid mat hemma med lång hållbarhet – det är ofta enkelt att slänga ihop för någon med minimal energi samt både hälsosamt och smidigt med grönsaker och bär från frysen.

– Försök justera i din kalender så att du inte behöver stressa över att jobb inte blir gjort. Se möjligheterna här istället för hinderna.

– Ha en vattenflaska bredvid dig vart du än vilar så ökar chansen att du får i dig mer vatten eller vätskeersättning. En sjukling känner inte för att resa sig oftare än nödvändigt.

– Beroende på hur sjuk du är, finns det något du velat göra länge utan att du känt du har tid? Se en film, serie. måla eller lägg pussel.
Något som du gillar göra men inte tycker vardagen tillåter.
Vilket bra tillfälle nu – om du har kraft till det vill säga!

– Skriv eller ring en vän kan ge dig mycket. Du känner dig troligtvis mindre ynklig och kanske är ni då två stycken som tycker synd om dig och inte bara du själv 🙂

Och en sista punkt för dig som är orolig över dina träningsresultat.
TA DET LUGNT OCH ANDAS, du kommer snabbare tillbaka än du någonsin kan föreställa dig. Se det istället som en möjlighet till mental paus från träningen där du är extra taggad när du väl är tillbaka. Förr var jag alltid på väg till gymmet DIREKT när jag tyckte jag var frisk och 9/10 av fallen var det för tidigt och jag föll dit igen – sjuk 1 vecka till.

SÅ Coach T’s bästa tips. Försök applicera mina olika tips ovan. Den dagen du tycker att du är helt frisk och kan jobba eller socialisera dig utan problem, DÅ vilar du ytterligare 1-2 dagar från hårdare/pulshöjande träning. Sedan jag började applicera den regeln efter sjukdom, har jag alltid kunnat fortsätta att träna utan att bli sjuk direkt igen.
Ta istället en väldigt lugn promenad med din favoritmusik i den otroligt härliga kvällssolen.

Var rädd om dig,
T

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching