~ Träningspaket ~

Kom igång

Träningsplan
'Kom igång 1.0'

Träningsplanen är utformad för dig som inte har någon erfarenhet av gymmet sedan tidigare eller har varit borta ett längre tag. Syftet med ”Kom igång” är att du ska börja röra på dig i den takt som kroppen klarar av. Programmet är till för att öva upp tekniken från grunden, ta dig från eventuell smärta i din vardag till att du kan röra dig smärtfritt hela dagen oavsett aktivitet. När du börjar träna är det viktigt att börja lugnt och med lite färre gånger i veckan. Fokus ligger på kontinuitet och att skapa en ny hälsosammare vana i din vardag. Programmet rekommenderas för träning 2-4 gånger i veckan med kontinuitet. Antalet repetitioner är det som ska styra programmet och anpassa vikten därefter. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Nästa steg i serien är ”Kom igång 2.0”

Pris: 790kr

Träningsplan
'Kom igång 2.0'
Träningsplanen är utformad för dig som genomgått ”Kom igång 1.0” med kontinuitet, och nu är redo för att ta din träning till nästa nivå. Du har skapat en rutin i din vardag och känner att träning börjar bli något du behöver för att må bra och känna dig stark oavsett vilken utmaning du möter. Övningarna är liknande ”Kom igång 1.0” men nu anpassas repetitionerna och längden på vilan. Fokus ligger fortfarande på teknik men även utveckling av muskelmassan. Programmet rekommenderas för träning 3-5 gånger i veckan med kontinuitet. Antalet repetitioner är det som ska styra programmet och anpassa vikten därefter. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Nästa steg i serien är ”Kom igång 3.0”

Pris: 790kr

Träningsplan
'Kom igång 3.0'


Träningsplanen är utformad för dig som genomgått ”Kom igång 1.0” och ”Kom igång 2.0” med kontinuitet och nu är redo för att ta din träning till ytterligare en nivå. Övningarna är liknande ” Kom igång 2.0” men nu anpassas antalet repetitioner och längden på vilan återigen på ett annat sätt. Fokus ligger på att ytterligare öka på muskelmassan, förbränna mer energi i vila samt att bli starkare.  Med rätt kost och tillräckligt med sömn och återhämtning kan du i den här fasen även börja se en estetisk skillnad i din kroppssammansättning. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Därefter har du byggt upp en grund för att påbörja min nästa träningsplan som är – ”Träningsvan”.

Pris: 790kr

Träningsvan

Träningsplan
'Träningsvan 1.0'

Träningsplanen är utformad för dig som genomgått antingen alla nivåerna i min ”Kom igång” serie, eller kontinuerligt tränar på gym och har god träningsvana inom styrketräning. Här fokuserar du mer på fria vikter och utmanar dig både inom teknik, uthållighet och styrka. Antalet repetitioner och längden på vilan har fokus på att förbättra tekniken och utföra de komplexa övningarna från grunden. Tanken bakom detta upplägg är att tekniken ska vara 100% korrekt innan du utför färre repetitionerna med mer vikt. Utan grundstabilitet och god teknik kommer vi nå en platå i vår träning vilket vi vill undvika. Programmet rekommenderas för träning 2-4 gånger i veckan med kontinuitet. Antalet repetitioner är det som ska styra programmet och anpassa vikten därefter. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Därefter har du byggt upp en grund för att påbörja min nästa träningsplan som är – ”Träningsvan 2.0”.

Pris: 990kr

Träningsplan
'Träningsvan 2.0'


Träningsplanen är utformad för dig som genomgått ”Träningsvan 1.0” med kontinuitet och nu är redo för att ta din träning till nästa nivå. Övningarna är liknande som i ”Träningsvan 1.0”, men nu med ett annat upplägg gällande antalet repetitioner och längden på vilan. Fokus ligger fortfarande på teknik, men även utveckling av muskelmassa. I denna fas hjälper antalet repetitioner, tillsammans med kontinuerlig progression genom ökad vikt, dig att bygga muskelmassa. Det gör att din kropp använder mer energi även i vila, inte bara under själva träningen. Programmet rekommenderas för träning 2-5 gånger i veckan med kontinuitet. Antalet repetitioner är det som ska styra programmet och anpassa vikten därefter. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Därefter följer nästa program – ”Träningsvan 3.0”

Pris: 990kr

Träningsplan
'Träningsvan 3.0'


Träningsplanen är utformad för dig som genomgått ”Träningsvan 1.0” och ”Träningsvan 2.0” med kontinuitet. Övningarna är liknande ”Träningsvan 2.0” men nu anpassas antalet repetitioner och längden på vilan återigen på ett annat sätt. Fokus ligger på att ytterligare öka på muskelmassan och med rätt kost och tillräckligt med sömn och återhämtning, kan du i den här fasen bygga muskler samtidigt som du bränner fett. Programmet rekommenderas för träning 3-6 gånger i veckan med kontinuitet. Antalet repetitioner är det som ska styra programmet och anpassa vikten därefter. Rekommenderat antal träningspass med detta program är totalt 16-20 stycken. Härefter rekommenderar jag min Online Coaching för att få hjälp med kost, rutiner och beteenden som alla spelar en stor roll när det gäller att tillgodose din träning på bästa sätt. 

Pris: 990kr

”Värdefulla videos för att veta VAR och HUR du ska börja med kost och träning”

”Kraften bakom tajming och planering när det gäller att äta för att få träningsresultat” – 400kr

”Viktigt att tänka på vid träning, och mina bästa tips för att hålla dig skadefri” – 400kr

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching